Categorie: Geprevel

In deze categorie een uiteenzetting van een Bijzonder gespiegeld Mens, Auteur, Dichter, Fotograaf en des meers …

EEN WOORD VOORAF

Bij het samenstellen van het jaarlijksche Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek, dat ook thans weer uit een bundel van drie niet eerder gepubliceerde verhalen bestaat, hebben wij het als onze voornaamste taak beschouwd, een schakel te vormen tusschen het Nederlandse proza en een zoo groot mogelijk lezerspubliek.


Gegeven aard en omvang van deze verzameling kan natuurlijk geenszins verwacht worden, dat onze keuze ook maar bij benadering het beeld weerspiegelt van den stand der representatieve literaire kunst in ons land op dit oogenblik. Wij hebben slechts getracht uit de rijke verscheidenheid onzer hedendaagsche letterkunde een op zichzelf boeiende selectie te maken, welke aan het boven omschreven doel beantwoordt.
Het vorig jaar waren twee van de drie auteurs, die wij tot medewerking uitnoodigden, schrijvers met een omvangrijk oeuvre en een sinds lang gevestigde naam. Dezen keer scheen het voor ons oogmerk gewenscht, de aandacht eens te vragen voor drie jongeren.
Daarbij zijn we zoo gelukkig voor den dag te kunnen komen met de vertelling van een debutante: de jonge dichteres van wie onder de schuilnaam M. Vasalis reeds opmerkelijke poëzie in enkele tijdschriften verscheen, maar die hier voor het eerst zich als prozaïste doet kennen.


De beide andere medewerkers, Jan Campert en Egbert Eewijck, publiceerden wel reeds met succes eenige romans, maar moeten toch eveneens, zoo naar leeftijd als volgens hun literaire figuur, nog tot de jonge generatie worden gerekend.
Wij hopen, dat dit boek de liefde voor ons eigen proces zal versterken in een tijd, dat de boekenmarkt met vertalingen van buitenlandsche middelmatigheid, wordt overstroomd. Wij verwachten voorts, dat deze verzameling in staat zal blijken, uitgebreide lezerskringen vertrouwder te maken met het zoo moeilijk te beoefenen genre der korte novelle.


Terwijl immers het hier bijeengebrachte werk, hoe men ook verder over zijn waarde wil oordeelen, op een goed letterkundig peil staat, levert het naar vorm noch inhoud moeilijkheden op, welke afbreuk zouden kunnen doen aan zijn algemeene verstaanbaarheid.
Werkstukken, die aan deze eischen beantwoorden liggen nu eenmaal niet voor het grijpen, onze taak was niet makkelijk. Na nauwgezette overweging deden wij tenslotte een keuze uit het werk van verscheidene inzenders, wien wij hier onzen dank uitspreken voor hun medewerking.
Onze prozakunst is rijk en levenskrachtig en behoort voor geen andere onder te doen. Moge deze bundel ertoe bijdragen, maar meer waardeering voor haar te wekken. Want de Nederlandsche schrijvers hebben er recht op, gekend te worden door hun volk.
Dat wij in staat waren daartoe naar ons vermogen mee te werken, vervult ons met erkentelijkheid. De vriendelijke ontvangst, welke de vorige uitgave ten deel is gevallen, doen ons hopen, dat onze arbeid ook ditmaal niet vergeefsch is geweest.

EMMY VAN LOKHORST
VICTOR E. VAN VRIESLAND

Geschenk ter gelegenheid van
de Nederlandsche Boekenweek
2-9 maart 1940
uitgave van de vereeniging ter
bevordering van de belangen
der boekhandels