Tag: Gekte

sotten

Neem mij nou. Als ultiem voorbeeld. Ik moet er niet aan denken, laat staan dat een ander daaraan denkt. Het zou toch niet veel gekker moeten worden. Zo gek ben ik nou ook weer niet. De gekte nabij. Of liever gezegd: de gekte voorbij. Want gekte krijgt te maken met velerlei vormen van inflatie. Daar helpt geen lief moedertje aan. Althans, wanneer de absurde plannen van dit huidige kabinet voortgang vinden. En daar ziet het wel naar uit. Weer terug naar toen. Weer zoveel mensen op een afdeling. Bezoektijden waar streng de hand aan wordt gehouden. Behandelingen die voor een belangrijk deel bestaan uit een veelvoud van medicijnen. En de (versterkte) rustkamers die volop worden ingezet. Waar mensen worden gedropt. Omdat er geen sprake meer kan zijn van directe ‘hand in hand’ begeleiding. Waar mogelijk controlesystemen in de vorm van camerabewaking orde en rust gaan garanderen. Omdat bij een lichte rimpeling er al sprake kan zijn van een aanleiding. Waardoor de opwelling in de kiem dient te worden gesmoord. Opdat we met een minimale bezetting een maximaal voordeel weten te behalen. Praten kost tijd; onder dwang behandelen geeft ongekende mogelijkheden. En wie hier tegen is: simpelweg een RM dan wel een voorlopige machtiging biedt ongekende mogelijkheden. Want dat rechters nog de mogelijkheid wordt geboden zich met de betrokkene te verstaan, zal ook door de bezuinigingen daar niet altijd meer doorgang kunnen vinden. Hooguit in de meest schrijnende gevallen. Edoch, wat is schrijnend”!
Van gekke, dolle en dwaze lieden, beeldvorming in de middeleeuwen.
In de middeleeuwen was een zonderlinge kluizenaar of een dorpsgek vaak een bron van vermaak of scherts. Een agressieve krankzinnige vormde echter een bedreiging, zeker in een dichtbevolkte stad. Bepalend voor het beeld dat de samenleving van de krankzinnige had, was de mate waarin zijn gedrag als storend ervaren werd. En dit had natuurlijk gevolgen voor de behandeling die de persoon moest ondergaan.
De middeleeuwen worden gekenmerkt door onzekerheid op vele gebieden. Door de wankele basis van het bestaan, bedreigd door ziekte en dood zocht men houvast in godsdienst en bijgeloof en dacht men vooral in termen van goed en slecht, arm of rijk. Ruimte voor nuanceverschillen was er nauwelijks. Het onderscheid tussen zwakzinnigheid en krankzinnigheid werd niet opgemerkt, maar wel de mate van agressiviteit. Die was wel duidelijk waarneembaar en daar diende men zich bij gevaar tegen te beschermen.


iGer.nl
Het is nu 2011. Ook dit jaar kenmerkt zich, in ongekende mate, door dat gekkengetal. Die 11 simpelweg. Momenteel is er ook sprake van dat ‘De werelt nog steeds veel sotten voet.’ Maar die huidige ‘sotten’ gaan kommervolle tijden tegemoet. Verschraling van het behandel aanbod. Gekort worden op het Persoons Gebonden Budget. Daarnaast een veel hogere bijdrage voor de faciliteiten die geboden worden, te weten: een dak, een bed, een toilet, een douche en mogelijk drie maal daags een elders bereide, warm gehouden verstrekte maaltijd. Waarbij de vraag naar voren komt wat deze maaltijd dan wel zou kunnen zijn. Een maaltijd waar meer en meer op bezuinigd wordt. Waarbij de gezonde delen uit een pakje afkomstig zijn. De minder gezonde delen mogelijk afkomstig van een scherpe inkoper die wat minder bij de kwaliteit stil staat. Of stil mag staan. Omdat door de directie dan wel de overheid is bepaald per dag voor maximaal drie euro per dag maaltijden te gaan verzor-gen. Komt Schraalhans regelmatig om de hoek kijken. Wordt alles zo’n beetje geproportioneerd.
Van ‘therapeutisch mee eten’ is allang geen sprake meer. Hoor je deze mens niet klagen” Neen, inderdaad! Zij staan al jaren onderaan de pikorde. Leveren niets op: hooguit dragen zij zorg voor een negatieve kostenbalans.
Also dattet lichaem des menschen us gemaect uut vier elementen als van den aerden, van den viere, van den luchten ende van den water. Van den welcken elc heeft sijn proper qualiteyten. Die vier sijn deze als hetten, coude, droge ende vuchtigheit… Uut de humoren die uut deze qualiteyten ghemaect werden, wort alle lichaem gemaect. Die humoren sijn gehieten zonen der elementen daerom dat ygelic van hem of van den anderen van geghinsel is uut der qualiteyten. Het sijn vier humores als sangwis, fleuma, colera ende melancolia.”
Uit: Boeck vanden proprieteyten der dingen, gedrukt door Jacob Bellaert van Zierixzee, te Haarlem, kerstavond 1485.


iGer.nl
Van een tijdje terug. Uit een tijd die nu bekend staat als de Middeleeuwen. Waarin veel duistere zaken plaats vonden. Althans, dat is mijn veronderstelling. Het zou mij echter niet verbazen wanneer de huidige eeuw, op termijn, mogelijk een herhaling van eerder genoemde eeuwen zal laten zien. Maar gelukkig… zal ik daar geen getuige van hoeven zijn!