Tag: Gekte

Leerstof

De tijd verstrijkt, zo ook mijn leef tijd.

LEERSTOF

van de opleiding

tot het

STAATSDIPLOMA

ZIEKENVERPLEGING B.

Inleiding:

Het is noodzakelijk tijdens het onderwijsgeven zich steeds af te vragen wat met deze opleiding beoogd wordt. Het primaire doel is jonge mensen geestelijk en technisch in staat te stellen verschillende functies in psychiatrische inrichtingen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen e.d. te vervullen. Zij moeten daartoe kunnen observeren en rapporteren en bekwaam zijn een adequate verpleging aan de hun toevertrouwde patienten te geven. Men zou dit het “materiele” deel van de opgave kunnen noemen. Niet minder belangrijk is de “formele” knnt.

Het scheppen van de therapeutische sfeer is van niemand zozeer afhankelijk als juist van de verplegende, door het langdurig en intensief contact met de patienten. Uitgaande van deze gedachte, moet de vorming voortdurend gericht blijven op de ontwikkeling van een persoonlijkheid, die in staat is een zelfstandige taak met een geheel eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De aan te bieden leerstof vraagt een toetsing aan de praktische bruikbaarheid, ze moet begrijpelijk en overzichtelijk zijn en vindt hierbinnen haar grenzen. Ze moet als het ware functioneel gemaakt worden.

Hoe belangrijk in deze beroepsopleiding de ontwikkeling tot een theoretisch en technisch bekwame kracht ook moge zijn, de andere facetten dienen zeker niet verwaarloosd te worden. Het essentiele van deze opleiding is, dat de leerstof verwerkt moet worden en dus opgenomen wordt in de persoonlijkheid van de verplegende.

Veel van de leerstof is bedoeld als uitgangspunt voor een gesprek of causerie. Als basis voor een persoonlijke ontmoeting, – een confrontatie met zichzelf en anderen –, kan een keuze gedaan worden uit de veelheid van mogelijke onderwerpen. Hierbij dient dan de leerstof niet in de eerste plaats gezien te worden als doel op zichzelf, maar als component van de “ontmoetingssituatie”. Het gebodene moet prikkelen tot nadenken en bezinnen. Het moet leiden tot zelfkennis en tot het zich kunnen distancieren van de eigen problematiek.

MAXIMALE NABIJHEID, MET BEHOUD VAN DISTANTIE

De persoonlijkheid van de verpleegkundige is het belangrijkste therapeutische middel

Onder psychiatrische verpleegkunde verstaat men:

het tegemoet treden van de functionerende mens in zijn gestoord gedrag

op een adequate wijze, en het doen van al het mogelijke tot een herstel.

Voor de maandag geen slecht begin. Ben dan ook razend benieuwd hoe de rest van de week eruit zal gaan zien. Kan echter niet beloven dat ik deze week dit ingeslagen pad zal vervolgen. Tenslotte blijft dat immer de vraag…