mens

Op een dag als vandaag, dinsdag 21 december, ligt ergens het moment besloten waarbij het verste punt weer aan de terugkeer begint. De winterse zonnewende of de terugkeer van de kortere schaduw. We een half jaar weer mogen sparen. Tijd!


iGer.nl
Waarop Lucky Luke even van zijn a propos raakt, zijn snelheid echter weet aan te passen aan zijn schietkunst. Want op een dag als eergisteren, gisteren, vandaag en morgen weet eenieder de winkel te vinden. Lopen mannen en vrouwen gebukt onder de pakketjes die zij de winkel weten uit te slepen. Weten kinderen van gekkigheid niet meer wat te vragen. De reden” Simpel!
Opdat de crisis het onderspit zal delven. En sleepte ik een partijtje mee. Bewust inkopen vergt uitgeven! En uitgeven laat vele vragen onbeantwoord. De noemer:
nu kan het nog en wat er straks kan zal Kan niet meer weten.
Tenzij elders andere hoofdrollen worden gespeeld. En dat vermoeden spreek ik hierbij uit. Ik denk dat daar”
En dan loop ik, niet veel later, op een kerstmarkt in wat ge”soleerde staat. Op zeker moment gaan de houders inpakken en op weg om weg te wezen. Marktkraamhouder. Marktkoopman.
Die mensen die voorheen guldens in daalders konden omzetten. 1 Gulden werd 1 gulden 50. Eigenlijk een golden” maar toen golden ook nog andere wetmatigheden. En dat is niet eens zo lang geleden. De tijd van de Zalmsnip.
Nu wordt het niet veel meer dan een snippertje zalm”
Een rijksdaalder was een knaak en ook die knaken zijn ook zomaar verdwenen” je kon ze wel eens tegen komen op een Volendammer broek. Maar ook die broeken vind je tegenwoordig in een museum of in een fotostudio!


iGer.nl
Noem het nostalgie. Het even terug. Desnoods van weggeweest. Zoals de zon vandaag zo vrolijk scheen. Maar gisteravond in het laaghangend wolkendek niet zichtbaar onderging.
Over menszijn ging het gisteren voor een deel. En dat stuk van 196/150 woorden. Omtrent voor en namens nemens. Voor ne mens. Mens. En een omschrijving die ik ooit heel duidelijk heb kunnen onderschrijven. Omtrent diezelfde mens. En dat is wat ik vandaag nog even onder de aandacht wens te brengen. Eigenlijk een mensenwens. Mens en wens. Voor wat betreft dat goede voor ne men. De derde persoon enkelvoud! MENs.

 • Ieder mens is een psychische, somatische, sociale en levensbeschouwelijke eenheid. Deze aspecten be”nvloeden het mens-zijn onderling. Waarbij het geheel, per definitie, meer is dan de som der delen.
 • Ieder mens is uniek. Dit geldt ook voor de situatie waarin hij zich bevindt.
 • Ieder mens is een zelfstandig individu met een eigen verantwoordelijkheid. De mens is naar vermogen in staat keuzen te maken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • De mens kan niet los worden gezien van zijn omgeving. De mens heeft andere mensen nodig om mens te kunnen zijn.
 • Ieder mens heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Het heden komt voort uit het verleden en het heden heeft invloed op de toekomst.
 • Noem het holistisch of ga uit van een holistisch principe. Het kan haast niet anders dan dat andere denkers met deze uitgangspunten tot een dieper inzicht kwamen. En in dat kader is Betty Neuman niet onbelangrijk.


iGer.nl
Het holisme beschouwt de mens als een ge”ntegreerde eenheid waaraan verschillende aspecten zijn te onderscheiden. Neuman onderscheidt in dit verband de volgende variabelen aan het
mens-zijn:

 • de fysiologische variabele (deze heeft betrekking op de lichaamsstructuur en het functioneren daarvan);
 • de psychologische variabele (deze heeft betrekking op alle psychische processen);
 • de sociaal-culturele variabele (deze heeft betrekking op zowel het sociaal, als cultureel functioneren);
 • de spirituele variabele (deze heeft betrekking op de invloed van de ” geestelijke- waarden en normen);
 • de ontwikkelingsvariabele (deze heeft betrekking op het ontwikkelingsproces in de verschillende levensfasen).

Ook deze variabelen hangen onderling samen. Ze kunnen per zorgvrager verschillen in de mate van ontwikkeling en in hun onderlinge interactie. De verpleegkundige zal in de zorg die hij verleent gericht moeten zijn op al deze varaibelen.
Ik hield het mijn leerlingen voor. Ik hield het mijn studenten voor. En ik hield het de mensen die de BOLvariant volgden niet meer voor. Ik hield het mensen in Bloemendaal voor. Mensen in Utrecht. Probeerde hen op mijn manier te enthousiasmeren. Iets meer mee te geven dan te lezen was. Wat meer te denken was. En waar een beroep werd gedaan op hun voorstellingsvermogen. Een vorm van realistische fantasie die mij voor ogen stond. En waar ik af en toe ook goed mee weg kwam. Geregeld ook een klas in verwarring achterliet. Er een volgend keer op terugkwam of de dingen liet voor wat ze waren. Meer dan een maand later. Soms vele maanden later. En nog weer veel later hoorde dat het opgeworpen kwartje uiteindelijk toch gevallen was.
Voornemens. Mens. Dat dit deze bijdrage is gaan worden had ik eerst niet voor ogen. Toch ben ik content dat het juist deze bijdrage geworden is! Omdat de tekst haaks staat op mijn gevoel. En dat gevoel” valt wel te delen. Nu met JU. En straks wel weer met weer wat anders!

KERN

De cultus laat de riten wijken

Geloof, een ijdele hoop

steeds meer laat

men

steeds minder blijken

illusie

de kern

van dit betoog.


iGer.nl