Bevoegd wel, edoch bekwaam…

Iedereen die bevoegd is, hoeft niet altijd bekwaam te zijn. Wanneer gesproken wordt over het bevoegd gezag, impliceert dit niet direct dat de dragers van deze verantwoordelijkheid ook hun bekwaamheid tentoon zullen spreiden. Het was het oude Overzicht Praktische opleiding dat in het verleden garant stond van wat later de voorbehouden handelingen zouden gaan heten. Het injecteren, het toedienen van medicijnen, het separeren van een patient en dat alles werd door de belofte van geheimhouding nog eens extra onder de aandacht gebracht bij de diploma uitreiking. Maar daar aan vooraf was nog een ander uitgangspunt onder de aandacht van de leerling verpleegkundige gebracht. In 1962 schreef de I.C.N. (International Council of Nurses) een wedstrijd uit voor het opstellen van een belofte, die over de hele wereld gebruikt zou gaan worden bij de uitreiking van de diploma’s. Deze belofte moest gebaseerd zijn op de I.C.N. – code van de ethiek. De volgende belofte, opgesteld door een Australisch verpleegster, Miss G.E. Woodberry, werd gekozen tot “International Pledge”.
Mij er ten volle van bewust welke verplichtingen ik op mij neem, beloof ik, met alle kennis en ervaring die mij ten dienste staan, te zorgen voor de zieken, die aan mijn zorgen worden toevertrouwd, ongeacht hun ras, geloof, kleur, politiek of sociale status.
Ik zal hierbij geen moeite ongedaan laten om het leven te beschermen, het lijden te verzachten en de gezondheid te bevorderen.
Ik zal te allen tijde de waardigheid en de geloofsovertuiging van de patienten eerbiedigen: zal iedere persoonlijke mededeling van de patient als geheim bewaren en zal mij onthouden van iedere handeling die het leven of de gezondheid in gevaar kan brengen.
Ik zal er naar streven mijn beroepskennis en ervaring zo goed mogelijk op peil te houden en zal de leden van het gezondheidsteam met mijn beste krachten terzijde staan en met hen samenwerken.
Ik zal mijn uiterste best doen om de Internationale Code van de ethiek en het beroep van verpleegkundige hoog te houden.”
Het is niet aan mij om op dit moment een oordeel te vellen omtrent bevoegdheden en de daaraan te koppelen bekwaamheid. Ik weet zelf niet of de belofte als zodanig nog wordt afgenomen, laat staan dat de jong gediplomeerd zich nog realiseert wat de inhoud van die belofte behelst. Daarom kies ik voor vandaag nog maar eens voor de woorden die ooit in mijn aanwezigheid werden uitgesproken en waar ik met een ‘Ja, ik beloof’ op heb gereageerd.
BELOFTE
Ik beloof geheim te zullen houden wat mij bij de uitoefening van het beroep als verpleegkundige als geheim is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen.”
Dat was toen, maar of dit nu nog steeds als zodanig wordt afgenomen…