beschouwing II

Voor Wik staat er. En vervolgens:

Dit boek is niet zo po”tisch

als het jouwe, maar evenzeer

het resultaat van wikken en wegen!

Ans Grotendorst, 28-8-1996

gekwalificeerd voor . de . toekomst / eindrapport commissie kwalificatiestructuur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen OC en W


iGer.nl
Voorwoord
U heeft een historisch document in handen. Het bevat de beschrijving van een geheel nieuw opleidingsstelsel voor verpleging en verzorging. Voor het eerst in de geschiedenis is er één overzichtelijke kwalificatiestructuur en staan de eindtermen van de opleidingen op een transparante en samenhangende wijze te boek. Fier tezamen. Vier bijeen.
‘Gekwalificeerd voor de toekomst’ wil zoveel zeggen als: op grond van capaciteiten geschikt bevonden voor de toekomst. Het is onze wens en verwachting, dat deze ‘kwalificatie’ van toepassing zal zijn op de afgestudeerden die rond het jaar 2000 en daarna als helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen aan de slag zullen gaan in de zorgsector.
Namens de Commissie Kwalificatiestructuur,
Prof. drs. J. van Londen, voorzitter
Mw. drs. A. Grotendorst, secretaris
En het nawoord mocht ik voeren. Want Noord-Holland zou hiermee aan de slag kunnen gaan. Een integratie van verzorg-, verpleeg- en ziekenhuizen die ervoor zou zorgen dat de vooronderstelde scheidslijnen zouden wegvallen. De muur die alreeds gevallen was zou verder worden geslecht en er zou een andersoortige kennis tot ontwikkeling worden gebracht. De noemer, bedekt, ‘het geheel is meer dan de som der delen!’ Maar de eilandenstructuur liet zich niet “”n, twee, drie uitgummen. Niet wegpoetsen. Want huizen hechten nadrukkelijk aan de eigen identiteit. Want stel je nu eens voor…


iGer.nl
Hoe kunnen individuele visies samen een gemeenschappelijke visie vormen” Een nuttige metafoor hiervoor is het hologram, het driedimensionale beeld dat gevormd wordt door de onderlinge samenwerking van verscheidene lichtbronnen. Als je een foto in twee”n knipt, staat op elk stuk maar een gedeelte van het hele beeld. Maar als je een hologram in stukken verdeelt, is op elk stuk het hele beeld te zien. Je kunt doorgaan met het hologram in stukken te verdelen en op elk stuk, hoe klein ook, zal steeds het hele beeld te zien blijven. Op een dergelijke manier heeft, wanneer een groep mensen een visie voor een organisatie begint te delen, elke persoon een eigen beeld van de organisatie op haar best. Ieder deelt de verantwoordelijkheid voor het geheel, niet alleen voor zijn eigen stukje. Maar de samenstellende delen van het hologram zijn niet identiek. Ieder stukje stelt het hele beeld voor, gezien vanuit een ander gezichtspunt.
In het begin, als men nog een individuele visie koestert, spreekt men over ‘mijn visie.’ maar naarmate de gemeenschappelijke visie gestalte krijgt, wordt ze zowel ‘mijn visie’ als ‘onze visie.’
Peter M. Senge, ‘De vijfde discipline’


iGer.nl
Aanwezigen!
Voor dit praatje heb ik, om mij geen bult te vallen, een naslagwerk van betekenis moeten raadplegen. Dit staat haaks op de manier waarop ik mij veelal veroorloof met zaken in de weer te gaan. Een zekere creativiteit en het gebruik van de vrije associatie komt meer in mijn woordenboek voor dan de nu naar voren te brengen begripsomschrijvingen. Om U allen een proeve van mijn zelf opgelegde beperking te geven wil ik U een viertal begrippen noemen, die waarschijnlijk ook andere dimensies tot leven kunnen wekken. Dit praatje, aan het eind besloten door een plaatje, kan een bepaald beeld oproepen wat niet direct door GORDON van harte zal worden toegejuicht, hoewel…
Ter zake echter! Ik wil het niet hebben over stoornissen, beperkingen dan wel handicaps. Ik denk echter dat wij hier allen wel op de één of andere manier aan lijden maar, in de loop der tijd, hebben geleerd hiermee om te gaan. Zo lijdt de één bijvoorbeeld aan het in-service syndroom en wordt de ander het dagonderwijs binnengeleid. Die ander maakt deel uit van een kleine CIRKEL en ziet dat zijn harem zich naar hem voegt. Van zijn gezicht valt af te lezen hoe zijn gemoedstoestand is, als hij en zijn gevolg worden uitgenodigd met de steun van veel HELPENDE handen zich plenair in de grotere CIRKEL te begeven. Wat is echter een CIRKEL”


iGer.nl
Een CIRKEL is een meetkundig deel van een plat vlak, begrensd door een CIRKEL-omtrek. Een CIRKEL is ook een kring; zo is een vicieuze CIRKEL een reeks van handelingen of redeneringen waardoor men telkens terugkeert in het uitgangspunt dat men wil verlaten. Dat maakt dit gezelschap of zo U wilt deze besloten kring, zo boeiend!


iGer.nl
Het volgende begrip waar ik U mee wens te vermoeien is de hoek of, zo U wenst, de verhouding tot welke wij met elkaar veroordeeld zijn. Deze hoeklijn verbindt twee niet opeenvolgende hoekpunten van de veelhoek en staat daardoor haaks in de CIRKEL. Voor de minder geletterden onder U praat ik op dit moment over de DIAGONAAL, waardoor diametraal overleg zou kunnen plaatsvinden. Van lijnrecht tegenover elkaar staan is echter in deze CIRKEL geen sprake! Bilaterale symmetrie en bilabiaal overleg vindt plaats en heeft geenszins iets te maken met de DIAGONAAL! Anders gezegd zou gesteld kunnen worden dat dit de spaken van de CIRKEL betreffen ofwel dat het wiel zichtbaar wordt.
Voor wie momenteel de draad kwijt begint te raken bied ik nu de gezichtseinder aan. Ik kan mij echter ook een vrijpostigheid veroorloven door U het verschiet aan te bieden. Dit verschiet is een instrument waar, op grote hoogte, de juiste stand ten opzichte van een schijnbare HORIZON wordt weergegeven. In figuurlijke zin wordt gesproken over de grens van het gebied of zo U wilt het veld dat de geest, het verstand kan overzien. Een tekenaar kijkt hier echter anders tegenaan dan de geoloog. Die geoloog wil ik nu laten voor wat deze is. De doorsnede van het vlak van tekening met het waterpasser vlak dat door het oog van de tekenaar gaat, kan soms leiden tot een beperking van diens gezichtsvermogen, waardoor de gezichtseinder vertroebeld. Voorwaar een handicap die blijvend tot stoornissen en dus beperkingen leidt. Veel leed dienaangaande blijft U echter vooralsnog bespaard!
Op het gevaar af dat U nu mogelijk de draad kwijt bent zal ik trachten de lijn weer duidelijk te maken. De slimmerikken onder U zullen aan een half woord genoeg hebben als ik stel dat ik het heb over, jawel!, de loodlijn. Dit is een loodrechte staaf in een vakwerk en tot op heden valt te concluderen dat deze bijeenkomst in besloten kring het resultaat is van dit vakwerk! Want vakwerk is het dat door vakmensen wordt geleverd! U begrijpt dat de VERTICALEN er niet om liegen. Als U echter dat niet genoemde naslagwerk erop naslaat wordt thans, in figuurlijke zin, gesproken over VERTICALE mobiliteit ofwel een verschuiving op de maatschappelijke ladder naar boven of naar beneden. En dat geeft iets weer van de belangen waarvoor wij, gezamenlijk, staan!


iGer.nl
Genoeg echter geneuzeld! Dat ik hier sta of zit, is niet zonder reden. Ik wil jou, Ans, namens ons allen bedanken hoe jij met ons in de slag bent geweest! Er waren, in den beginne, idee”n, twijfels en bedenkingen omtrent het nieuwe samenhangende stelsel. Er moest iets komen dat, in eerste instantie, moest leiden tot een ‘Raamleerplan’. Er moest een samenspel ontstaan tussen een willekeurige groep van mensen die overtuigd moesten worden van een individueel belang naar een gezamenlijk belang. Dat is jou, met jouw inzet en overtuiging, voortreffelijk gelukt!
Wij zijn maar een simpele voorbereidingsgroep, een stel enthousiastelingen die aan die weg wilden timmeren. Wij kwamen weleens in CIRKELS terecht, bleven weleens in de DIAGONALEN hangen, waren weleens de HORIZON kwijt en stonden weleens op de VERTICALEN! Deze woordspelingen en alles wat er niet gezegd is worden mogelijk vertolkt in dit plaatje wat ik je nu, nogmaals namens ons allen, wil overhandigen!
Schagen, LINKE LOETJE, 4 december 1996,
Afra Besseling, Heleen Boudesteyn, Alexander Claassen, Johan Franke, Gerrit van Ipkens, Siem Klaij, Kees van Lunsen, Renske Olgers, Paul Schoone, Suze Sep en Wik Pijper.


iGer.nl